_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Bedrijfsfinanciering voor de aflossing korte passiva

Dit kan vreemd klinken maar een bedrijfsfinanciering voor de aflossing van korte passiva (jouw verplichtingen die je binnen een jaar moet betalen) komt wel degelijk voor. Een situatie waarin dit kan voorkomen is als je korte activa (geld dat je binnen een jaar moet krijgen) kleiner is dan je korte passiva. Dit betekent dat je een liquiditeitstekort hebt. Dit zou opgelost kunnen worden door het tekort te financieren met een langlopende bedrijfslening. Met andere woorden; door de korte termijn verplichting te vervangen met een verplichting die over meerdere jaren afgelost kan worden; een lange termijn bedrijfslening. Hierdoor is er meer cash beschikbaar, omdat het bedrag dat binnen een jaar betaald moet worden nu verdeeld wordt over meerdere jaren.

Hoe ontstaat dit?

Het kan voorkomen dat je kasgeld hebt gebruikt voor het kopen van materiele vaste activa zoals een machine, een vrachtwagen of inventaris. Als dit geld echter nodig was voor de financiering (groeigeld) van je werkkapitaal (debiteuren of voorraad), kan er een liquiditeitsprobleem ontstaan.

Wanneer is financiering van korte passiva mogelijk

Een financiering voor een aflossing van korte passiva is niet altijd mogelijk. Het bedrijf moet financieel gezond zijn en de balans moet dit wel toelaten. In principe het je de volgende vereisten:

  • Jouw bedrijf moet winstgevend zijn. Zonder winst kan deze lening niet terug betaald worden;
  • Het totaal van je leningen kan niet groter zijn dan het totaal aan materiele vaste activa op je balans

Als jouw bedrijf een negatieve solvabiliteit (eigen vermogen) heeft, wordt het een stuk moeilijker maar niet onmogelijk. In een situatie als deze zou middels een 'sale and lease back' constructie gefinancierd kunnen worden. Een 'sale and leaseback' is een transactie waarbij jij als ondernemer een deel van je materiele vaste activa (o.a machines, voertuigen, onroerend goed) verkoopt, en dit vervolgens van de koper terugkrijgt in een leaseconstructie. Op deze manier fungeert de transactie als een lening, waarbij betalingen de vorm aannemen van een lease.